तुळजापुर येथिल सैनिकी स्कुलमध्ये विदयार्थ्यांचे सुविधा अभावी हाल:मंदीर संस्थानचे दुर्लक्ष:कॉमे—या समोर बोलले विदयार्थी: