उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये ति​र्थक्षेत्र आणि बाजाराच्या ठिकानी उभारणार स्वच्छतागृह: