तुळजापुर तालुक्यातील दिंडेगावमध्ये सैन्य दलातील जवानावर झालेल्या हाल्ल्यातील आरेपीवर कारवाई न करण्यासाठी पोलीसावर राजकीय दबाव: गुरव समाजाचे निवेदन: