तुळजापुर येथे धन फाउंडेशनच्या वतीने महीला रॉलीचे आयोजन: महीला सक्षमीकरणासाठी विविध तज्ञांचे मार्गदर्शन: