आपल्यावर होत आसलेल्या आन्यायची कैयफियत शिक्षकांनी मांडली कॉमे—यासमोर: