उस्मानाबाद येथे शंभुराजे चोपाटीमध्ये बस घुसुन आपघात: दुकानाचे नुकसान: