उस्मानाबाद जिल्हयात 18 सहायक पोलीस फौजदारासह पोलीस हवालदार व पोलीस नाईक यांना पदोन्नती ”रिपोर्ट:पोलीस अधीक्षक कार्यालय :- एका कार्यालयीन आदेशानुसार दिनांक 23.01.2019 रोजी  जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री आर.राजा यांनी 18 सहायक पोलीस फौजदार, 27 पोलीस हवालदार आणि 31 पोलीस नाईक यांना पदोन्नती देवून पदोन्नती झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हार्दीक अभिनंदन केले आहे. पदोन्नती धारकांची नावे पुढील प्रमाणे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक 1) शिवाजी साधु घायाळ (बेंबळी) 2) सतिश भिमसेन जाधव (उस्मानाबाद ग्रामीण) 3) ज्योतीराम गणपत कवठे (ढोकी) 4) शंकर तोलाराम राठोड (तुळजापूर) 5) तुळशीराम यशवंत साळुंके (उमरगा) 6) व्यंकट विश्वनाथ मोरे (आनंदनगर) 7) प्रेमनाथ जयवंतराव ढगे (भुम) 8) रमाकांत मोहनराव शिंदे (तुळजापूर) 9) भिमसेन शंकर पवार (पोलीस मुख्यालय) 10) सुधाकर दिगंबर पवार (कळंब) 11) मुसा मेहबुब शहा (पोलीस मुख्यालय) 12) राजेंद्र दत्तात्रय कोल्हे (ढोकी) 13) शेख फकिर गफुर (पोलीस मुख्यालय) 14) मो. गुलजार खाँ इब्राहिम खाँ (लोहारा) 15) भारत दादाराव आडगळे (मंदिर चौकी तुळजापूर ) 16) मोहन देवराव साठे (उस्मानाबाद ग्रामीण) 17) प्रकाश तात्याराव शिंदे (पोलीस मोटार परिवहन विभाग) 18) सत्यवान एकनाथ क्षिरसागर (तुळजापूर) पोलीस हवालदार -     1) गोरख अर्जुन गायकवाड (पोलीस मुख्यालय) 2) रमाकांत भानुदास गोरे (वाशी) 3)आगतराव रावसाहेब बोंदर (आंबी) 4) शिवाजी दगडू गवळी (शिराढोण) 5) रेखा बारीकराव शिंदे ( कळंब) 6) श्रीमंत किसन पालखे (पोलीस मुख्यालय) 7) अच्युत आण्णाराव कुटे (ढोकी) 8) भिमराव धोंडिबा ढगे (मुरूम) 9) शंकर हणुमंत लोंढे (कळंब) 10) बेबी सरोजा शिवराम काजळे (लोहारा) 11) दत्ता पांडूरंग काळे (पोलीस मुख्यालय) 12) राणीबाई चांगदेव चव्हाण (ना.ह.स.विभाग) 13) सुभाष नारायण खंडागळे (तुळजापूर) 14) महादेव वसंत शिंदे (मुरूम) 15) विशाल गोपाळराव राजेश्वरकर (पोलीस मुख्यालय) 16) दत्ता हवाप्पा मंडोळे (उमरगा) 17) खलिल अब्दुल कादर शेख (पोलीस मुख्यालय) 18) दशरथ सोमनाथ कुंभार (उस्मानाबाद शहर) 19) सुरेश रामलिंग चौधरी (उस्मानाबाद ग्रामीण) 20) शाम गणपतराव कवठे (पोलीस मुख्यालय) 21) गोविंद गुरूनाथ पतंगे (उमरगा) 22) अविनाश विष्णु पतंगे (उस्मानाबाद शहर) 23 ) बालाजी दत्तात्रय कामतकर (उमरगा) 24) पांडुरंग केशवराव मस्के (उस्मानाबाद शहर) 25) सुर्यकांत नागाप्पा माळी (मुरूम) 26) अनसर अब्दुल रशीद शेख (प्रतिनियुक्ती जालना) 27) अजय जालिंदर सोनवणे (जिविशा) पोलीस नाईक  - 1) लाडप्पा आण्णाराव चिकाळे (पोलीस मुख्यालय) 2) शत्रुघ्न आबा मासाळ (पोलीस मुख्यालय) 3) अर्जुन सुंदरराव मारकड (ए.सी.बी.) 4) आशिष ज्ञानोबा ढाकणे (पोलीस मोटार परिवहन विभाग) 5) स्नेहा विलास गुरव (कन्विक्शन सेल) 6) हणुमंत भानुदास गरड (मुरूम) 7) अजिनाथ लिंबराज राऊत (पोलीस मुख्यालय) 8) शैला परमेश्वर टेळे (पोलीस मुख्यालय) 9) नितीन विजयकुमार मुळे (बि.डी.डी.एस.) 10) विकास सारंगधर जगताप            (उस्मानाबाद शहर) 11) मनोजकुमार सुभाष जगताप (लोहारा) 12) महेश्वर आण्णाराव शितोळे (भुम) 13) चिमा शिवाजी धंगेगर (पोलीस मुख्यालय) 14) विशाल उध्दवराव खोसे (वाशी) 15) लियाकत सत्तार पठाण (बि.डी.डी.एस.) 16) धनाजी तानाजी सांडसे (आंबी) 17) अतुल मुकूंद जाधव (बि.डी.डी.एस.) 18) सिमा संपतराव गाढवे (महिला सुरक्षा विभाग) 19) श्रीकांत मारुतीराव राऊत (आर्मोरर , पोलीस मुख्यालय) 20) गितांजली काशिनाथ फुलसुंदर (कळंब) 21) नितीन अरुण तुपे (पोलीस मुख्यालय) 22) संज्योतीमा माणिकराव कदम (तुळजापूर) 23) नामदेव भिमराव जाधव (उमरगा) 24) दिपाली भारत देशमुख (उस्मानाबाद शहर) 25) योगेश हणमंतराव सुर्यवंशी (आंबी) 26) अश्विन बलभीम कांबळे (पोलीस मुख्यालय) 27) गणेश दत्तू पाटील (लोहारा) 28) सय्यद शबाना खाँजा (आंबी) 29) आशा ईश्वरराव गलांडे (महिला तक्रार केंद्र) 30) आफरिन अमीरअली सय्यद (पोलीस मुख्यालय) 31) किसन राजेंद्र हावळे (नळदुर्ग)

 पोलीस कर्मचारऱ्यांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्या 
 एका कार्यालयनी आदेशाद्वारे डिसेंबर व जानेवारी या महिन्यात प्रशासकिय सोयीनुसार व विनंतीवरुन श्री.आर राजा पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद यांनी बदल्या केलेल्या आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांची नावे पुढील प्रमाणे 1) रेष्मा लायकअली सय्यद मपोशि (पो.स्टे.उस्मानाबाद शहर) 2) ङिजी.माळाळे सपोफौ (मंदिर सुरक्षा पथक तुळजापूर ) 3) जी.बी.भोसले चापोना (पोलीस मोटार परिवहन विभाग उस्मानाबाद ) 4) विलास केशवराव साखरे पो.ह. (मंदिर सुरक्षा पथक तुळजापूर) 5) पठाण वसीमखॉं करिमखाँ पो.ह. (ए.डी.एस. पथक) 6) सुधाकर तुळशीराम भांगे पोना (ए.डी.एस. पथक) 7) व्ही.जी.मुल्ला पो.ह. (ए.डी.एस. पथक) 8) सिध्देश्वर मारूती उंबरे पो.कॉ. (ए.डी.एस. पथक) 9) प्रदिप धनसिंग ठाकुर पो.ना.(पो.स्टे.उमरगा) 10) संतोष सोपान वाडकर पो.ना. (पो.स्टे.लोहारा)