डॉ.नवनाथ कसपटे यांचे सिताफळ संशोधन मराठवाडयातील दुष्काळग्रस्त शेतक—यांसाठी ठरू शकते वरदान: