परंडा तालुक्यातील रत्नापुर पुलाचे काम पुर्ण : शेतक—यांनी केले समाधान व्यक्त