कै.उध्दवरावजी पाटील अस्थिव्यंग निवासी विदयालय उस्मानाबाद..