मराठवाडयाचा दुष्काळी पहाणी दौरा केल्यावर संगळे मंत्री लातुर येथे आल्यावर आडावा बैठक घेण्यात आली.